O czasopiśmie

Celem czasopisma jest integrowanie badań pedagogicznych w Polsce poprzez coroczne prezentowanie dorobku poszczególnych placówek badawczych, jak również publikowanie rozpraw o charakterze metodologicznym. Rocznik stara się być syntetycznym przeglądem informacyjnym i krytycznym, dotyczącym najważniejszych wydarzeń zachodzących w rzeczywistości oświatowej i próbą krytycznej analizy kierunku prowadzonych badań, jak również postulatów dotyczących ich reorientacji. Rocznik – tak rozumiany – ma być wyrazem samowiedzy pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Czasopismo stawia m.in. pytania o kondycję uprawianych subdyscyplin pedagogicznych i warunki funkcjonowania środowisk naukowych je tworzących. Rocznik Pedagogiczny prezentuje pogłębiony obraz dorobku polskiej myśli pedagogicznej, ale jest zarazem świadectwem wszechstronnej działalności organizacyjnej, edukacyjnej, reformatorskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i innych ośrodków i instytucji naukowo – badawczych. Celami czasopisma są także:


– integrowanie badań pedagogicznych w Polsce poprzez coroczne prezentowanie dorobku poszczególnych placówek badawczych, jak również publikowanie rozpraw o charakterze metodologiczny;

– syntetyczny przegląd informacyjny i krytyczny, dotyczący najważniejszych wydarzeń zachodzących w rzeczywistości oświatowej i próba krytycznej analizy kierunku prowadzonych badań, jak również postulatów dotyczących ich reorientacji.