Rzetelność naukowa

Redakcja podejmuje wysiłki w celu realizacji procesu recenzenckiego zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie praw autorskich odwołując się do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych. Recenzenci zobowiązani są poinformować niezwłocznie redakcję o dostrzeżonych przez siebie fragmentach tekstu lub innych jego elementach sugerujących jakiekolwiek formy naruszenia praw autorskich, fałszowania wyników badań bądź nierzetelności naukowej.

Czasopismo stosuje politykę zero tolerancji wobec wszelkich form naruszania praw autorskich (zwłaszcza: plagiat, autoplagiat, Ghostwriting, Ghost authorship, Honorary authorship / guest authorship), fałszowania wyników badań oraz innych form nierzetelności naukowej. Autorzy zobligowani są do dostarczania tekstów o charakterze oryginalnym, nieakceptowane jest publikowanie przez autorów tych samych wyników badań w innych periodykach.

W sytuacji podejrzenia naruszenia praw autorskich bądź praw pokrewnych Redakcja kontaktuje się z Autorem nadesłanego tekstu w celu uzyskania wyjaśnień. Ponadto, w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych Redakcja:

  • odrzuca nadesłane teksty;
  • dokonuje zgłoszenia kierownictwu instytucji zatrudniających Autora; oraz
  • podejmuje działania zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

W celu przeciwdziałania nierzetelności naukowej i nieuczciwym praktykom publikacyjnym Redakcja stosuje zasady zawarte w Kodeksie Postępowania Committee on Publication Ethics (COPE, Komitet ds. Etyki Publikacyjnej, zasady dostępne na stronie: https://publicationethics.org/resources/code-conduct) oraz European Association of Science Editors (EASE).