Proces recenzji

Każdy artykuł publikowany w Roczniku Pedagogicznym jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie do druku/odrzucenie tekstu. Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. recenzja podwójnie ślepa). Nazwiska recenzentów współpracujących z Rocznikiem Pedagogicznym są publikowane na stronie internetowej pisma.